• Poslovno i krizno upravljanje
 • Sustav upravljanja sigurnošću
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Planovi i procedure
 • Radni procesi
 • Komuniciranje
 • Sigurnosna zaštita pomorskih brodova i luka
 • Procjene i planovi sigurnosti za brodove
 • Procjene i planovi sigurnosti za  luke i lučke prostore
 • Procjene i planovi sigurnosti za kritične infrastrukture
 • Sustav upravljanja sigurnošću
 • Edukacija
 • Kabinetska i praktična nastava
 • Poslovno izvještavanje i korporativna sigurnost
 • Poslovno obavještajno izvještavanje i izrada analiza
 • Informacijska sigurnost
 • Analiza stanja svih segmenata sustava sigurnosti
 • Izrada procedura postupanja u krizi
 • Izrada referentne dokumentacije u području sigurnosti
 • Edukacija
 • Projektiranje, izgradnja i nadzor sustava sigurnosti
 • Provjera i revizija postojećih sustava sigurnosti
 • Zaštita od požara
 • Zaštita okoliša
 • Zaštita i spašavanje
 • Zaštitarske djelatnosi
 • Edukacija
 • Kabinetska i praktična nastava
 • Vježbe
 • Pomorske operacije
 • Spašavanje ljudskih života i imovine na moru
 • Sigurnost i ekološka zaštita mora
 • Integrirani sustav upravljanja krizom na moru
 • Upravljanje rizicima
 • Kabinetska i praktična nastava
 • Vježbe